WPROWADZENIE

Tytuł „Jesiennego” Zeszytu z cyklu „Problemy Planistyczne” p.t.: „Jak stosować nowe narzędzia ochrony krajobrazu” od razu zdradza tematykę zamieszczonych artykułów. Wiążą się one przede wszystkim z wdrażaniem ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (która w przeważającej swej części weszła w życie 11 września br.), zwanej potocznie ustawą krajobrazową. Ze względu na problematykę tej ustawy, seminarium na potrzeby którego został przygotowany niniejszy zeszyt, zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU przy współudziale Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej.

Dzięki temu łatwiej nam było dotrzeć do osób mogących przedstawić z różnych punktów widzenia interpretacje zapisów ustawy krajobrazowej, jak i rekomendacje jej wdrażania przez samorządy województw i gmin. W efekcie niniejsza publikacja stanowi niezłe kompendium wiedzy dla osób, które będą na podstawie ustawy krajobrazowej sporządzać nowe akty normatywne, w tym akty prawa miejscowego, jak i tych którzy w przyszłości będą podlegali konsekwencjom bądź wręcz regulacjom tych aktów. Jednym i drugim to kompendium ułatwi udział w debatach na temat rozstrzygnięć zamieszczanych w dokumentach tworzonych przez odpowiednie organy poszczególnych gmin i województw.

Zeszyt otwierają dwa artykuły dotyczące reklam. W pierwszym z nich Lech Kaczoń przedstawia stanowisko Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej odnośnie implementowania zapisów ustawy krajobrazowej w sprawie reklam do uchwał rad miejskich i gminnych. Natomiast Tomasz Ossowicz omawia wprowadzone już regulacje odnośnie zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych w parku kulturowym na Starym Mieście we Wrocławiu.

Następną grupę trzech tekstów otwiera materiał, przygotowany przez Marka Jagiełłę, dotyczący wpływu ustawy krajobrazowej na projektowanie i sytuowanie reklam wzdłuż dróg. W kolejnym Radosław Jończak omawia nowe reguły w zakresie określenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury i ogrodzeń. Z kolei Renta Harań-Matus przedstawia różne kwestie dotyczące konsultacji społecznych, wiążące się przygotowaniem uchwały rady gminy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane, zwanej potocznie uchwałą reklamową.

Kolejne dwa artykuły koncentrują się na aspektach prawnych. W pierwszym Jolanta Szewczyk wyjaśnia jak stosować ekonomiczne narzędzia ustawy krajobrazowej, a w drugim Joanna Dziedzic-Bukowska omawia kwestie zaskarżalności i kontroli uchwał reklamowych.

Następne cztery artykuły, w większym stopniu niż poprzednie, odnoszą się do obszarów mniej zurbanizowanych. W pierwszym z nich trójka autorów: Gabriela Kurowska, Joanna Nowacka i Przemysław Siuchniński, komentuje zmiany wprowadzone ustawą krajobrazową jako częściową implementację ratyfikowanej przez Polskę w 2005 r. Europejskiej Konwencji Krajobrazowej z 2000 r., w tym w aspektach wiążących się z zadaniami regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. Wychodząc z innego punktu widzenia, ale podobną problematykę omawia Maciej Kruś. Z kolei Krzysztof Badora przedstawia wpływ ustawy krajobrazowej na rozwój energetyki wiatrowej w naszym kraju. A wskazania dotyczące sporządzania audytów krajobrazowych – mogących w szczególności wpływać na rozwój tej energetyki – przedstawiają Maciej Zathey i Dariusz Zięba.

Zamykający Zeszyt artykuł Marcina Radeberg-Skorzysko jest osobliwym uzupełnieniem cyklu poprzednich tekstów i jednocześnie apelem o ochronę różnych walorów krajobrazowych. Autor przedstawia w nim bowiem różne przykłady nieuzasadnionych dewastacji krajobrazu.

 

Prezes

Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

Marek Wiland

Spis treści zeszytu 2/15