Wprowadzenie

            W tegorocznym październikowym Zeszycie prezentujemy dziewięć artykułów, które można podzielić na trzy grupy tematyczne. Pierwsza z nich – najobszerniejsza – koncentruje się na rozwiązaniach przestrzennych i funkcjonalnych, które mają powstrzymać niepożądane zmiany klimatyczne. Wojciech Kujawski omawia zjawiska wysp ciepła i ich wpływ na klimat miejski oraz obciążenia infrastruktury technicznej, a także wskazuje na możliwe sposoby ograniczania tych niepożądanych zjawisk. Z kolei Elżbieta Szopińska i Justyna Manderla przedstawiają wskaźniki kształtowania zieleni, których wprowadzenie będzie służyło poprawie jakości środowiska i klimatu. Aleksandra Dutkiewicz i Tomasz Malczyk wskazują jak należy ocenić wybrane tereny poprzemysłowe, pod kątem ich potencjału dla lokalizacji odnawialnych źródeł energii. Natomiast Bernard Leszczyński i Radosław Kudła przedstawiają uwarunkowania przestrzenne rozwijających się technologii wodorowych, które także mają służyć ograniczaniu niepożądanym zmianom klimatu.

            Z kolei do drugiej grupy można zaliczyć artykuły wskazujące na wybrane uwarunkowania, które należy brać pod uwagę w sferze planowania i zagospodarowania przestrzennego. Tatiana Tymosiewicz przedstawia obowiązujące rodzaje podatków i opłat, związanych z posiadaniem nieruchomości, przy czym odnosi się także do regulacji występujących w wybranych krajach europejskich. Marcin Radeberg-Skorzysko wskazuje na zagrożenia dla ładu przestrzennego ze strony partykularyzmów indywidualnych, resortowych, czy korporacyjnych, i przedstawia propozycje działań prewencyjnych oraz naprawczych. Natomiast Olga Rosowiecka i Sławomir Mazurek omawiają korzyści użycia dronów do oceny dopuszczalności zabudowy na obszarach potencjalnego zagrożenia radonowego.

            Autorzy ostatniej grupy artykułów koncentrują się na już uchwalonych dokumentach planistycznych. Łukasz Michalski referuje kwestie zgodności z prawem planów miejscowych i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, sporządzonych w ostatnich latach w województwie wielkopolskim. Natomiast zespół: Jakub Makarewicz, Karol Tomczyk, dr Tomasz Giętkowski, Grzegorz Górniak, omawia uwarunkowania i trudności przy digitalizacji rysunków planów miejscowych.

Prezes Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

Marek Wiland