WPROWADZENIE

Niniejszy majowy Zeszyt – jak większość poprzednich – zawiera dosyć zróżnicowane tematycznie artykuły, adresowane przede wszystkim do praktyków działających w sferze planowania i zagospodarowania przestrzennego. Tym razem wyróżnia się mocna grupa artykułów autorstwa prawników, którzy od lat zajmują się zagadnieniami przestrzennymi. Sebastian Pięta w swoim artykule omawia, jak należy przygotować gminny akt planowania przestrzennego po prawomocnym stwierdzeniu nieważności uchwały w sprawie studium lub planu miejscowego. Z kolei Joanna Dziedzic-Bukowska przedstawia dopuszczalny zakres stwierdzenia nieważności planu miejscowego przez sądy względem innych podmiotów niż osoba wnosząca skargę w trybie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Natomiast Tatiana Tymosiewicz przybliża plan rezerwacji – jako nowe, pilotażowe narzędzie systemu planowania przestrzennego, a w drugim swoim artykule omawia niektóre kwestie wiążące się z decyzjami o warunkach zabudowy.

Druga grupa artykułów dotyczy styku planowania przestrzennego na szczeblu wojewódzkim i gminnym. Maciej Zathey i Kamila Lesiw-Głowacka przedstawiają transformację energetyczną jako wyzwanie dla planowania przestrzennego. Witold Warczewski – będący jednym z autorów Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego – przedstawia zakres i sposoby jego wdrażania. Natomiast Renata Harań-Matus i Leszek Korczak omawiają problemy z implementacją ustaleń tego Planu do gminnych dokumentów planistycznych.

Pozostałe artykuły są dosyć zróżnicowane. Maciej Kruszyna omawia trasy WZ jako źródło konfliktów w przestrzeni i komunikacji na przykładach kilku dużych miast. Tomasz Malczyk – z czwórką swoich studentów – przedstawia system przestrzeni miasta jako instrument planistyczny w procesie zmian klimatycznych. A Jakub Makarewicz dzieli się refleksjami i obawami dotyczącymi projektu rozporządzenia w sprawie ustaleń planu ogólnego gminy oraz sposobu dokumentowania procedury przygotowania i uchwalenia planu ogólnego gminy.

Prezes

Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

Marek Wiland