WPROWADZENIE

            Niniejszy Zeszyt – wydany w ramach serii „Zeszyty SUZOIU” – jest ze względu na formę edycji wyjątkowy. Tym razem – w dobie pandemii koronawirusa – zdecydowaliśmy się zastąpić nasze stacjonarne Seminarium jego wersją online, a niebieski drukowany Zeszyt publikacją cyfrową. Natomiast nie zmieniamy profilu merytorycznego tej serii. Jak dotychczas nasi Autorzy wyjaśniają, jak radzić sobie z nowymi wyzwaniami, w tym wynikającymi z wprowadzania zmian w regulacjach prawnych wpływających na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, a także omawiają różnorodne uwarunkowania, często niesłusznie bagatelizowane w praktyce planistycznej.

            Nasz Zeszyt otwiera artykuł Przemka Malczewskiego i Leszka Litwina, w którym Autorzy omawiają dane przestrzenne pod kątem ich praktycznego stosowania w planowaniu przestrzennym w wyniku niedawnych zmian legislacyjnych. Również Maciej Zathey omawia nowo wchodzące regulacje w zakresie zintegrowanego planowania strategicznego i przestrzennego, w szczególności pod kątem skutków dla szczebla wojewódzkiego i lokalnego. Do tej grupy warto zaliczyć – ze względu na niedawne konsultacje projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy – także artykuł Magdaleny Worsy-Kozak (z niewielką moją pomocą), w którym omawiamy rolę wód podziemnych w zrównoważonym planowaniu przestrzennym.

            Do drugiej grupy można zaliczyć kolejne trzy artykuły, które rzucają nowe światło na istniejące od dawna regulacje. Ten wątek otwiera artykuł Tomasza Małyszki, który omawia najczęstsze błędy w gminnych dokumentach planistycznych, z perspektywy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Następnie Sebastian Pięta wyjaśnia kwestie ram czasowych obowiązywania planu miejscowego, w tym m.in. odnosi się do zagadnień eliminacji planów z obiegu prawnego. A Tatiana Tymosiewicz radzi, „jak nie stosować ślepo przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego lecz ich z rozmysłem używać”.

Prezes

Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

Marek Wiland