STATUT STOWARZYSZENIA URBANISTÓW ZOIU
obowiązujący od 15 czerwca  2016 r., w związku z wejściem w życie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach

STATUT STOWARZYSZENIA URBANISTÓW ZOIU

§ 1.

Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU, zwane w dalszych postanowieniach niniejszego statutu Stowarzyszeniem, zrzesza osoby zawodowo zajmujące się planowaniem przestrzennym.

§ 2.
1.     Terenem działań Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
2.     Dla realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.
3.     Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
§ 3.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§ 4.
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo oraz odznaki członka ustala Zarząd Stowarzyszenia.
§ 5.
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze działania.
§ 6.
1.     Cele Stowarzyszenia:
1)     ochrona i przywracanie ładu przestrzennego z uwzględnieniem uwarunkowań i wymagań funkcjonalnych, społeczno-gospodarczych, środowiskowych, kulturowych, kompozycyjno-estetycznych oraz zasady zrównoważonego rozwoju;
2)     podnoszenie jakości planowania przestrzennego;
3)     poprawa warunków pracy wykonywanej przez jego członków.
2.     Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez:
1)     działania szkoleniowe;
 2)     integrację środowisk twórczych i wymianę doświadczeń;
3)     inicjowanie i opiniowanie działań legislacyjnych;
4)     określanie pożądanych standardów zawodowych i wymagań programowych odnoszących się do kształcenia urbanistów;
5)     pomoc merytoryczną i prawną świadczoną członkom Stowarzyszenia;
6)     współpracę z izbami zawodowymi, stowarzyszeniami związanymi tematycznie z przedmiotem działalności Stowarzyszenia, ośrodkami akademickimi, badawczymi i naukowymi oraz doradztwa;
7)     prowadzenie monitoringu dotyczącego sfery planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym:
a) funkcjonowania procedur sporządzania dokumentów planistycznych i decyzji lokalizacyjnych oraz jakości tych dokumentów i decyzji,
b) ustawodawstwa, w tym pod kątem racjonalności;
8)     doradztwo i edukację w zakresie planowania przestrzennego, w tym w szczególności wspomaganie samorządów terytorialnych w tworzeniu podstaw prawnych i dokumentów związanych z problematyką zagospodarowania przestrzennego poprzez:
a)     organizację seminariów, konferencji, wystaw i warsztatów,
b)    doradztwo zawodowe;
c)     uczestniczenie członków Stowarzyszenia w komisjach urbanistyczno–architektonicznych;
d)    opracowywanie przez członków Stowarzyszenia ekspertyz, koreferatów i opinii;
e)     uczestniczenie w inicjatywach lokalnych;
9)      współpracę z organami administracji publicznej oraz udział w postępowaniach administracyjnych;
10)   włączanie studentów w realizację celów stowarzyszenia;
11)   inicjowanie i realizowanie innych działań na rzecz ochrony i przywracania ładu przestrzennego i poprawy jakości środowiska naturalnego i kulturowego, w tym także wiążących się z rewitalizacją;
12)  reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej.
§ 7.
1.     Stowarzyszenie może prowadzić samodzielnie lub wspólnie z innymi organizacjami działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
2.     Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

§ 8.

Stowarzyszenie posiada członków:
1)   zwyczajnych;
2)   wspierających;
3)   honorowych.
§ 9.
1.     Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne wykonujące zawód urbanisty lub wspierające urbanistów w wykonywaniu zawodu.
2.     Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
3.     Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne zasłużone dla planowania przestrzennego, w tym także niebędące członkami zwyczajnymi i wspierającymi Stowarzyszenia.
§ 10.
1.     Członkiem zwyczajnym i wspierającym Stowarzyszenia zostaje osoba, która złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęta do grona członków uchwałą, o której mowa w § 25 pkt. 10, zastrzeżeniem ust. 3.
2.     Członkiem honorowym zostaje osoba, której członkostwo nadaje się uchwałą, o której mowa w § 21 pkt. 10.
3.     Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia stają się osoby, które utworzyły stowarzyszenie. W stosunku do tych osób nie stosuje się wymogu złożenia deklaracji i podjęcia uchwały, o której mowa w § 25 pkt. 10.
§ 11.
Prawem członków Stowarzyszenia jest:
1)     korzystać z pomocy Stowarzyszenia w swojej działalności zgodnej z celami statutowymi Stowarzyszenia;
2)     nosić odznakę Stowarzyszenia;
3)     ubiegać się o przyznanie tytułu rzeczoznawcy Stowarzyszenia.
§ 12.
Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest:
1)     działanie na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i aktywny udział w jego pracach;
2)     przestrzeganie postanowień statutu Stowarzyszenia oraz podporządkowanie się uchwałom władz Stowarzyszenia;
3)     przestrzeganie zasad etycznych obowiązujących członków Stowarzyszenia;
4)     regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 13.
1.     Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
1)     złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa;
2)     wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia przy braku sprzeciwu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
3)     pozbawienia członka Stowarzyszenia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądów powszechnych;
4)     śmierci członka.
2.     W przypadku wniesienia sprzeciwu przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu członka, Zarząd jest uprawniony do zwrócenia się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia o uchylenie sprzeciwu.
§ 14.
Władzami Stowarzyszenia są:
1)     Walne Zebranie Stowarzyszenia;
2)     Zarząd Stowarzyszenia;
3)     Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
zwane dalej odpowiednio: Walnym Zebraniem, Zarządem i Komisją Rewizyjną.
§ 15.
Kadencja władz, o których mowa w § 14 pkt 2 i 3 Stowarzyszenia trwa pięć lat.
§ 16.
1.     Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia przysługuje tylko członkom zwyczajnym.
2.     Jedna osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3.     Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4.     Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba:
1)     pozostające w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkiem Zarządu;
2)     skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 17.
1.     Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.     W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym.
3.     Członkowie wspierający i członkowie honorowi mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
4.     Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
5.     Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej jednej trzeciej członków uprawnionych do głosowania.
§ 18.
1.     Walne Zebranie zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd raz na 5 lat.
2.     Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania.
§ 19.
Walne Zebranie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Zwołanie Walnego Zebrania nadzwyczajnego przez Zarząd następuje:
1)     na mocy uchwały Zarządu;
2)     na mocy uchwały Komisji Rewizyjnej przekazanej do wiadomości Zarządowi;
3)     w wypadku przedłożenia Zarządowi wniosku o zwołanie Walnego Zebrania nadzwyczajnego podpisanego przez 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 20.
Walne Zebranie może obradować i podejmować uchwały w głosowaniach wykorzystując komunikację elektroniczną.
§ 21.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1)     uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia;
2)     uchwalanie zmian statutu;
3)     wybór i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;
4)     rozstrzyganie wniosków Zarządu o uchylenie sprzeciwu Komisji Rewizyjnej od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka Stowarzyszenia;
5)     udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
6)     uchwalanie wysokości składek członkowskich;
7)     uchwalanie budżetu;
8)     rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia, Zarząd i Komisję Rewizyjną;
9)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia:
10)  nadawanie godności członka honorowego;
11)  uchwalanie zasad etycznych obowiązujących członków Stowarzyszenia;
12)  uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania;
13)  uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej;
14)   uchwalanie zasad dotyczących wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności, w tym regulaminu przyznawania członkom Stowarzyszenia tytułu rzeczoznawcy Stowarzyszenia;
15)  podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
§ 22.
Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania oraz do reprezentowania Stowarzyszenia.
§ 23.
1.     Zarząd składa się z ośmiu członków.
2.     Walne Zebranie wybiera w oddzielnym głosowaniu Prezesa, a w oddzielnym pozostałych siedmiu członków Zarządu.
3.     Prezesem zostaje osoba, która podczas głosowania otrzymała największą liczbę głosów.
4.     Członkami Zarządu zostają osoby, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów spośród zgłoszonych kandydatów. W przypadku, gdy kandydaci otrzymają taką samą liczbę głosów, a uznanie ich za wybranych spowodowałoby przekroczenie ustalonej liczby członków Zarządu, o wyborze decyduje losowanie.
5.     Zarząd ze swego grona wybiera Wiceprezesa do spraw Organizacyjnych i Wiceprezesa do spraw Finansowych, a w razie potrzeby może wybrać także innych Wiceprezesów oraz określić funkcje innych członków Zarządu.
6.     W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa, jego obowiązki do czasu wyboru nowego Prezesa pełni Wiceprezes ds. Organizacyjnych, a następnie kolejno: Wiceprezes ds. Finansowych lub dalsi Wiceprezesi bądź członkowie Zarządu, poczynając od najstarszego stażem członkowskim.
7.     Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej pięciu jego członków. W razie równego podziału głosów decyduje głos Prezesa.
8.     Szczegółowy podział kompetencji pomiędzy członkami Zarządu określa regulamin działania Zarządu.
9.     Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
10.  W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej, wskazany w uchwale tej Komisji lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.
§ 24.
1.     Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
2.     W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej i zaproszeni goście z głosem doradczym.
3.     Posiedzenia Zarządu i głosowania nad uchwałami mogą się odbywać z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej.
§ 25.
Do kompetencji Zarządu należy:
1)     uchwalanie regulaminu działania Zarządu,
2)     wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
3)     sporządzanie planów pracy i budżetu;
4)     sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
5)     podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
6)     reprezentowanie Stowarzyszenia;
7)     zwoływanie Walnego Zebrania;
8)     przygotowywanie porządku obrad Walnego Zebrania oraz projektów uchwał;
9)     organizacja prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenia;
10)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków Stowarzyszenia bez konieczności uzasadniania tych uchwał;
11)  sporządzanie i przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności członkom Walnego Zebrania;
12)  wykonywanie kompetencji wynikających z zasad dotyczących wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności, w tym regulaminu przyznawania członkom Stowarzyszenia tytułu rzeczoznawcy Stowarzyszenia.
§ 26.
1.     Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
2.     Komisja Rewizyjna składa się z pięciu osób.
3.     Członkami Komisji Rewizyjnej zostają osoby, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów spośród zgłoszonych kandydatów. W przypadku, gdy kandydaci otrzymają taką samą liczbę głosów, a uznanie ich za wybranych spowodowałoby przekroczenie ustalonej liczby członków Komisji rewizyjnej, o wyborze decyduje losowanie.
4.     Komisja Rewizyjna pełni rolę organu odwoławczego od uchwał, o których mowa w § 25 pkt 10.
5.     Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch członków.
6.     Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji oraz Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
7.     W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego do czasu wyboru nowego Przewodniczącego, jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego, a następnie Sekretarz.
8.     Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej trzech jej członków. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.
9.     Posiedzenia Komisji Rewizyjnej i głosowania nad uchwałami mogą się odbywać z wykorzystaniem komunikacji elektroniczne.
§ 27.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)     kontrola działalności Stowarzyszenia;
2)     przedstawianie wniosków z kontroli członkom Walnego Zebrania;
3)     prawo żądania zwołania Walnego Zebrania oraz posiedzenia Zarządu;
4)     składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi;
5)     wskazywanie w drodze uchwały członka Komisji Rewizyjnej, do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.
§ 28.
Komisja Rewizyjna działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie.
§ 29.
1)     W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu spośród1 członków Stowarzyszenia może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, którego liczebność uległa zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż dwie osoby do Komisji Rewizyjnej i nie więcej niż trzy osoby do Zarządu, wyłączając jednak Prezesa.
2)     W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji przy braku możliwości uzupełnienia składu w drodze kooptacji, następuje utrata zdolności działania organu. W takiej sytuacji drugi działający organ (Komisja Rewizyjna lub Zarząd) zwołuje Walne Zebranie nadzwyczajne.
§ 30.
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1)     ze składek członkowskich;
2)     z darowizn, spadków, zapisów;
3)     dochodów z własnej działalności statutowej;
4)     dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia;
5)     dotacji i ofiarności publicznej.
§ 31.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes jednoosobowo albo dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Wiceprezes do spraw Organizacyjnych lub Wiceprezes do spraw Finansowych.
§ 32.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie ilością co najmniej dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 33.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 34.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach i inne przepisy prawa powszechnego.