Spis treści-zeszyt 1-17

Wprowadzenie

Kolejność artykułów zamieszczonych w zeszycie z cyklu „Problemy Planistyczne – Wiosna 2017” odzwierciedla porządek wystąpień przygotowanych na Seminarium organizowanym przez Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU w dniach 3 i 4 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu. Podobnie jak w poprzednich Zeszytach, teksty odnoszą się do przede wszystkim aktualnych problemów w sferze praktyki w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Tematyka zamieszczonych artykułów w wiosennym Zeszycie pozwala wyodrębnić kilka dominujących wątków tematycznych. Z wątkiem wiążącym się z obszarami chronionymi, można powiązać teksty: Katarzyny Sowińskiej – omawiającej obszary szczególnego zagrożenia powodzią, Radosława Ulanowskiego – omawiającego obszary złóż kopalin oraz Bożeny Gindery-Malickiej – omawiającej stosowanie w planach miejscowych art. 15 ust. 2 pkt 7 u.p.z.p., odnoszącego się m.in. do różnych obszarów chronionych. Zbliżony do problematyki ochronnej jest także referat Marcina Batora – przedstawiający kwestie związanych z komunikacją i transportem publicznym niektórych inwestycji celu publicznego, którym na mocy ustaw, przysługuje specjalny status.

Nieco inne aspekty wiążą artykuł Tomasza Małyszki z artykułem Joanny Dziedzic-Bukowskiej. W pierwszym z nich autor omawia wybrane problemy na które natrafiły służby nadzoru Wojewody Wielkopolskiego, w trakcie sprawdzania gminnych dokumentów planistycznych, a w drugim autorka prezentuje – zidentyfikowane w wyrokach sądów administracyjnych – naruszenia prawa, występujące w rozstrzygnięciach wojewodów w stosunku do gminnych dokumentów planistycznych.

Do jeszcze innego wątku tematycznego można zaliczyć teksty o charakterze instruktarzowym. Dwa z nich, to materiały dotyczące ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W pierwszym z nich Marcin Radeberg-Skorzysko przedstawia sposoby interpretowania art. 7 ust. 2a tej ustawy, który pozwala zmieniać przeznaczenie dotychczasowych gruntów rolnych chronionych klas bonitacyjnych, bez potrzeby uzyskiwania odpowiedniej zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w drugim Katarzyna Drobot i Karolina Lesiczka omawiają jak pozyskiwać, przedstawiać i aktualizować dane, niezbędne do przygotowania wniosku, o którym mowa w art. 10 ustawy, w świetle ubiegłorocznych wytycznych tego Ministra. Niewątpliwie do wątku instruktażowego można zaliczyć także teksty Bartosza Poniatowskiego oraz Michała Ciesielskiego. Pierwszy przedstawia instrukcje tworzenia „kodeksu krajobrazowego”, a drugi radzi, jak wykorzystywać na potrzeby sporządzania gminnych dokumentów planowania przestrzennego różnego typu opracowania, które w gminach są wykonywane, zwykle do innych celów.

 

     Prezes

Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

Marek Wiland