WPROWADZENIE

 

Podobnie jak w przypadku poprzednich naszych zeszytów znacząca część zamieszczonych w tej publikacji artykułów została zredagowana w wyniku postulatów zgłaszanych w ankietach na poprzednich naszych seminariach, a także w szeregu rozmów, które miałem okazję przeprowadzić w trakcie przerw w plenarnych obradach i podczas wieczornych spotkań. Mam nadzieję, że również uczestnicy listopadowego seminarium, a także inni czytelnicy niniejszego zeszytu podpowiedzą nam jakimi zagadnieniami powinniśmy się zająć podczas kolejnych szkoleń.

Nasze zeszyty są zazwyczaj wielowątkowe, i jak w każdym projekcie urbanistycznym, występuje w nic szereg różnych zagadnień wymagających rozstrzygnięcia. I taki zróżnicowany tematycznie jest niniejszy zeszyt. Bardzo aktualne zagadnienia zagospodarowywania wód deszczowych oraz zakładania błękitno-zielonej infrastruktury w miastach omawia prof. Janusz Łomotowski, a nieco szerszy kontekst klimatyczny, w odniesieniu do miast przedstawia – mieszkający w Kanadzie – architekt Wojciech Kujawski.

Tematycznie do tych dwóch artykułów zbliżone są trzy następne, wskazujące na wartości, które należy w urbanistyce uwzględniać, a jednocześnie poprzez dobrą urbanistykę – współtworzyć. Marcin Radeberg-Skorzysko pisze o ustaleniach dotyczących kształtowania ładu przestrzennego. Janusz Korzeń o wdrażaniu idei parków kulturowych, a Tomasz Załecki o wpływie planów miejscowych na wartość nieruchomości.

W tym zeszycie aż dwa artykuły dotyczą specustaw. Tomasz Małyszka przedstawia relacje jakie zachodzą pomiędzy procedurami lokalizacyjnymi prowadzonymi w oparciu o te ustawy a planami miejscowymi i ich sporządzaniem. Natomiast do kluczowych problemów specustawy mieszkaniowej – jak ktoś określił „perły polskiej legislacji” – odniósł się Michał Leszczyński.

Wreszcie warto wspomnieć o kilku artykułach, które porządkują różne warsztatowe zagadnienia, istotne w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Marcin Bator omawia inwestycje celu publicznego, zamykając tym samym cykl pięciu artykułów swojego autorstwa. Joanna Dziedzic-Bukowska przedstawia prawne podstawy unieważnienia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy i jego konsekwencje. Natomiast Michał Romański i Adam Syczewski referują problematykę ferm hodowlanych w planowaniu przestrzennym.

 

 

Prezes

                                                                                         Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

                                                                                         Marek Wiland

Spis treści zeszytu 2/18