Spis treści zeszytu SUZOIU 1/2014 [pdf]

WPROWADZENIE

Niniejszy zeszyt to pierwsza publikacja Oficyny Wydawniczej SUZOIU przygotowana staraniem Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU z siedzibą we Wrocławiu. W oczywisty sposób charakter tej publikacji nawiązuje do doświadczeń wypracowanych w ciągu kilkunastu lat przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, w zakresie działalności edukacyjnej. Po likwidacji – na mocy ustawy – samorządu zawodowego urbanistów, zadanie kontynuowania m.in. działalności edukacyjnej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego wzięło na siebie Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU.

Tematyka przygotowana na Seminarium „Problemy Planistyczne – Jesień 2014” i przedstawiona w tej publikacji jest dosyć zróżnicowana. Zeszyt otwiera artykuł Krzysztofa Horubskiego dotyczący obecnych uwarunkowań prawnych przy zamawianiu opracowań planistycznych przez podmioty publiczne. Autor m.in. przedstawia propozycje sposobu formułowania warunków uczestnictwa w przetargach, a także pozacenowych kryteriów oceny ofert.  Wyjaśnia także kwestie odnoszące się do zamówień „podprogowych”, których nie reguluje Prawo Zamówień Publicznych. Kwestii finansowych, acz w zupełnie innym kontekście, dotyczy tekst Macieja Zatheya, omawiający reguły wsparcia z funduszy europejskich projektów związanych z planowaniem przestrzennym, w nowym okresie programowania 2014-2020.

Kolejne dwa artykuły dotyczą istotnych, acz dosyć odległych od siebie zagadnień środowiskowych. W pierwszym z nich arch. Marcin Radeberg-Skorzysko obszernie omawia (i ilustruje) cmentarze, jako przedmiot planowania przestrzennego. Natomiast dr Jan Jerzmański wyjaśnia różne prawne uwarunkowania wiążące się z występowaniem obowiązku przeprowadzania kompensacji przyrodniczej – co może w różny sposób rzutować na planowanie przestrzenne.

Trzecią, najobszerniejszą grupą tekstów, są prace omawiające różne aspekty prawne, wiążące się z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Ten blok otwiera artykuł radcy prawnego Bernardety Szkudlarek referujący kwestię dróg publicznych w planach miejscowych. W kolejnym tekście Tomasz Małyszka z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przedstawia zapisy dokumentów planistycznych odnośnie wybranych zagadnień (w tym dotyczące dróg wewnętrznych), które mogą zostać uznane za niezgodne z prawem. Natomiast radca prawny Marcin Bator szczegółowo analizuje, które inwestycje podlegają – na obszarach nie objętych planami miejscowymi – uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Prof. dr hab. Marek Szewczyk, omawia z kolei zakaz naruszania ustaleń studium, jako zasadę sporządzania planów miejscowych. Ten blok kończy, odmienna w charakterze, wypowiedź arch. Agnieszki Nierzwickiej-Mróz, która charakteryzuje specyfikę planowania i zagospodarowania przestrzeni obszarów wiejskich zarówno w planach miejscowych, jak i w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Autorka odchodzi tu od aspektów prawnych i kładzie nacisk na aspekty praktyczne.

Prezes
Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU
Marek Wiland