WPROWADZENIE

            Niniejszy kwietniowy Zeszyt – wydany w ramach serii „Zeszyty SUZOIU” – tak jak poprzedni listopadowy, ma wyłącznie postać cyfrową. Oczywiście ma to związek – co najmniej pośredni – z pandemią koronawirusa, gdyż musieliśmy zastąpić nasze stacjonarne Seminaria ich wersjami online. Natomiast zachowujemy profil merytoryczny tej serii. Nadal wyjaśniamy jak radzić sobie z nowymi wyzwaniami, by w miarę optymalnie projektować zagospodarowanie przestrzenne, czy też odpowiednio odczytywać dokumenty planistyczne w dobie zmieniających się uwarunkowań, w tym w sferze środowiskowej i prawnej.

            Zawarte w tym Zeszycie artykuły można podzielić na trzy wątki tematyczne. Pierwszy z nich, to wątek drogowo-infastrukturalny. W jego ramach Marcin Bator omawia zagadnienia związane z uwarunkowaniami komunikacyjnymi w decyzjach o warunkach zabudowy, wskazując, że zmiany urbanistyczne prowadzone bez odpowiedniego zaplecza komunikacyjnego w sposób nieodwracalny degradują jednostki urbanistyczne, tworząc liczne nierozwiązywalne problemy. Z kolei Marcin Karpiński rozpatruje różne narzędzia prawne, służące przygotowywaniu i realizacji inwestycji, głównie w zakresie dróg publicznych, wskazując zalety i wady tych narzędzi. Uzupełnieniem tego wątku jest artykuł Tatiany Tymosiewicz, w którym autorka odnosi się do procedowanych zmian mających regulować przygotowywanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej.

            Do drugiego wątku zaliczyć można artykuły, które wskazują narzędzia ograniczania negatywnych skutków zmian klimatycznych. Łukasz Szałata analizuje regulacje na poziomie prawa krajowego i wymagań w zakresie polityki wodnej Unii Europejskiej, wskazując przy tym działania mające na celu ograniczenie powstawania suszy i łagodzenia jej skutków. Z kolei Elżbieta Szopińska proponuje sposoby i wskaźniki w odniesieniu do zieleni, które warto stosować w planowaniu przestrzennym, by minimalizować negatywne skutki zmian klimatycznych.

            Trzeci wątek niniejszego Zeszytu koncentruje się na technice prawodawczej. Marcin Rosegnal rekomenduje jakich zapisów nie należy wprowadzać do planów miejscowych. Natomiast Adam Syczewski i Michał Sobieraj na bazie swoich doświadczeń, przedstawiają praktyczne wskazówki odnośnie tworzenia zbioru danych przestrzennych, które mają stanowić załączniki do uchwał z zakresu planowania przestrzennego.

Prezes

Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU    

Marek Wiland