WPROWADZENIE

W niniejszym październikowym Zeszycie, który został przygotowany przy okazji organizowania seminarium pt.: „Problemy Planistyczne – Jesień 2017”, właściwie we wszystkich artykułach przewijają się wątki przestrzeni publicznych i/lub celów publicznych. Do pierwszego z tych wątków niewątpliwie można zaliczyć esej Marcina Radeberg-Skorzysko, który dzieli się normatywnymi i teoretycznymi przesłankami oraz wynikającymi z praktyki przemyśleniami o tym, jak należy kształtować przestrzenie publiczne. O ingerencji w przestrzeń miejską, czyli przede wszystkim o tym co widzimy w obszarach lub z obszarów przestrzeni publicznych, wypowiada się Paweł Filipowicz, w szczególności wskazując na różnorodne patologie, z którymi w miastach (i nie tylko) spotykamy się na co dzień. Z kolei działania Narodowego Instytutu Dziedzictwa, w tym na rzecz wartościowego krajobrazu miasta, prezentuje Wioletta Łabuda-Iwaniak. Również przestrzeni publicznych, acz w skali mikro, dotyczy artykuł Macieja Borsy i Katarzyny Ujmy-Wąsowicz, w którym autorzy opisują praktyczne przykłady planowania tych przestrzeni.

Do drugiego wątku związanego z celami publicznymi można niewątpliwie zaliczyć tekst z inwestycjami celu publicznego w tytule, autorstwa Marcina Batora. Ten artykuł stanowi trzecią część cyklu – publikowanego w naszych Zeszytach – o tego typu inwestycjach w planowaniu przestrzennym. Marcin Rosegnal, prezentuje natomiast wymagania prawne i odpowiadające im sposoby redakcji w planach miejscowych zagadnień z zakresu infrastruktury technicznej. Także wypowiedź Pawła Łukowicza można, co najmniej pośrednio, powiązać z wątkiem celów publicznych, gdyż referuje on ostatnie zmiany, jakie zaszły w prawie wodnym, które mogą być ważne dla planowania i zagospodarowania przestrzennego. Cele publiczne, ale i odniesienia do przestrzeni publicznych, występują w materiale Elżbiety Szopińskiej, prezentującej standardy kształtowania zieleni w planowaniu przestrzennym. Natomiast Tomasz Ossowicz, omawia różnorodne zobowiązania nakładane na inwestorów, w zakresie finasowania lub wręcz realizacji określonych celów publicznych, acz w Ameryce Północnej.

Na koniec warto jeszcze wskazać, że tym razem artykuły w Zeszycie umieściliśmy w kolejności alfabetycznej nazwisk ich autorów.

 

Prezes

Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

Marek Wiland

Spis treści-zeszyt 2-17