Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU powstało przede wszystkim dla podejmowania działań służących odnowie i kształtowaniu ładu przestrzennego oraz integracji profesjonalistów zainteresowanych realizacją tego celu. Uważamy, że w tym zakresie, warto kontynuować szereg inicjatyw realizowanych poprzednio przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu. Chcemy zatem zrzeszać urbanistów rzetelnie podchodzących do tworzenia polskiej przestrzeni, poprzez opracowywanie projektów jej ochrony i przekształceń oraz odpowiedzialnych za przygotowywanie polityki przestrzennej i za nadzór nad realizacją ustaleń dokumentów planistycznych w organach administracji publicznej, a także wspomagających te działania specjalistów innych branż, dbających o jakość polskiej przestrzeni.

Z tym gronem osób, profesjonalnie związanych z urbanistyką, mieliśmy okazję się spotykać od 2003 roku w trakcie wielu seminariów i konferencji organizowanych przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedziba we Wrocławiu. Liczymy zatem, że szereg tych osób i wielu im podobnych, zdecyduje się zasilić szeregi Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU. Ponadto nasze Stowarzyszenie poza osobami fizycznymi – zgodnie z Prawem o stowarzyszeniach – może przyjmować, jako członków wspierających, także osoby prawne. Jesteśmy głęboko zainteresowani, by tego typu osoby, którym zależy na dobrej przestrzeni, zdecydowały się nas wesprzeć.

Chcemy współpracować z innymi organizacjami, którym bliskie są sprawy racjonalności i piękna polskiej przestrzeni, w tym ze stowarzyszeniami inicjowanymi obecnie w środowiskach innych okręgów Izby Urbanistów, a także TUP-em i innymi organizacjami zrzeszonymi dotychczas w tzw. Grupie B8. Chcemy także utrzymywać stałe kontakty z organami administracji publicznej w sprawach wiążących się z jakością polskiej przestrzeni, w tym warunków oddziaływujących na sposoby jej planowania i zagospodarowywania.

Stowarzyszenie Urbanistów z ZOIU po kilku miesiącach dyskusji, zostało powołane na zebraniu założycielskim, które odbyło się we Wrocławiu 25 maja 2014. W Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 18 sierpnia 2014 r. Na Walnym Zebraniu, które odbyło się na początku września przyjęliśmy podstawowe regulaminy i wybraliśmy władze Stowarzyszenia. Tuż potem nastąpiło ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej. A możliwość pełnego działania dała nam rejestracja Zarządu, dokonana przez Sąd na początku października 2014 r.

Data powołania: 25 maja 2014 r.
Data rejestracji w KRS: 18 sierpnia 2014
Władze: Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna