WPROWADZENIE

 

Majowy Zeszyt – jak większość poprzednich – zawiera dosyć zróżnicowane tematycznie artykuły, adresowane przede wszystkim do praktyków działających w sferze planowania i zagospodarowania przestrzennego. Chcąc nieco ustrukturyzować to zróżnicowanie, pozwalam sobie wyróżnić trzy wątki tematyczne.

Wątek środowiskowy przejawia się przede wszystkim w trzech referatach. Edyta Majer, wraz z zespołem, omawia dostępne geologicznie bazy danych prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, które mogą być użyteczne w planowaniu przestrzennym. Z kolei Zdzisław Cichocki kontynuuje – przede wszystkim na bazie doświadczeń Instytutu Ochrony Środowiska – PIB – obecną w poprzednim jesiennym Zeszycie, tematykę adaptacji miast do zmian klimatu. Natomiast Michał Leszczyński przedstawia nowe rozwiązania zawarte w przygotowanym w Ministerstwie Środowiska, projekcie ustawy dotyczącej uciążliwości zapachowej.

W kolejnych trzech artykułach zostały przedstawione rekomendowane – pod adresem praktyki – rozwiązania. Radosław Jończak omawia sposób bilansowania terenów pod zabudowę w miastach, posługując się wałbrzyskim przykładem. Michał Ciesielski przedstawia problematykę planowania przestrzennego na osiedlach blokowych Wrocławia, wraz ze swoimi rekomendacjami. Natomiast architekt, i jednocześnie urbanista, Adam Kijowski radzi jak stosować w planach miejscowych parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania.

Pozostałe trzy artykuły przedstawiają wybrane uwarunkowania prawne, istotne w praktyce urbanistycznej. Monika Olberek-Żyła referuje – na przykładzie z województwa śląskiego – kwestie wiązania ustaleń gminnych dokumentów planistycznych przez zapisy planów zagospodarowania przestrzennego województw. Marcin Bator omawia okoliczności determinujące obowiązek sporządzania planu miejscowego. Michał Romański wraz z Michałem Sobierajem odnoszą się do przepisów odrębnych, wpływających na ustalenia sposobu zagospodarowania terenu w decyzjach o warunkach zabudowy. A Martyna Sługocka koncentruje się na skutkach modyfikacji aktów wyższego rzędu w zapisach planów miejscowych. Natomiast ja, zainspirowany fragmentem tego ostatniego artykułu, przedstawiłem krótki przegląd orzecznictwa NSA, dotyczącego ustalania w planach miejscowych linii zabudowy wzdłuż dróg.

 

Prezes

Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

Marek Wiland

Formularz zamówienia zeszytów SUZOIU

Spis treści zeszytu 1/19