Spis treści zeszytu SUZOIU 2/16

WPROWADZENIE

Październikowy Zeszyt zawiera materiały przygotowane na potrzeby Seminarium pt.: „Problemy Planistyczne – Jesień 2016”. Rozpoczynają go dwa artykuły związane z ustawą z dnia 14 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, której w całości poświęciliśmy ubiegłoroczne jesienne Seminarium i wydany wówczas Zeszyt (02/2015) oraz odbywające się na początku tego roku dwa Warsztaty. Niniejszą publikację otwierają artykuły referujące sposób przygotowania projektów uchwał krajobrazowych w dwóch miastach: w Krakowie – autorstwa Barbary Stawarz oraz w Ciechanowie, przygotowany przez Andrzeja Kalinowskiego, gdzie stosowna uchwała została już przyjęta.

Kilka następnych artykułów przedstawia analizy i recepty w zakresie godzenia merytorycznych potrzeb z wymogami prawnymi, przy sporządzaniu planów miejscowych i innych dokumentów z zakresu planowania przestrzennego. Tę grupę otwiera tekst Marzeny Wolny omawiający kwestię sporządzania opracowania na potrzeby oceny aktualności studium gminy i planów miejscowych. W kolejnym, Sebastian Pięta wyjaśnia uwarunkowania wiążące się z redakcją ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej w planach miejscowych, wskazując m.in. na potrzebę odmiennego traktowania tej infrastruktury w zależności od jej charakteru przesyłowego albo dystrybucyjnego. W następnym, obszernym artykule, Marcin Radeberg-Skorzysko podejmuje tematykę związaną z praktyką orzeczniczą w odniesieniu do tzw. przepisów odrębnych. Tę grupę wypowiedzi zamyka tekst Marcina Batora, dotyczący ujmowania inwestycji celu publicznego w dokumentach planowania przestrzennego, z akcentem na relacje pomiędzy dokumentami gminnymi i ponadgminnymi.

Kolejną grupę tworzą dwa teksty, które łączy kwestia wykorzystywania danych możliwych do pozyskania z Internetu na potrzeby sporządzania dokumentów z zakresu planowania przestrzennego. W pierwszym z nich, Krzysztof Pyszny koncentruje się przede wszystkim na materiałach przydatnych przy sporządzaniu opracowań ekofizjograficznych oraz prognoz oddziaływania na środowisko. W drugim zaś, Witold Andrzejczak przedstawia szerszy przegląd kartograficznych źródeł informacji. Zeszyt zamyka mój komentarz, uzupełniający wypowiedź Sebastiana Pięty, i nieco z nim polemizujący.

 

Prezes

Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

Marek Wiland