Spis treści zeszytu SUZOIU 1-16

WPROWADZENIE

W kwietniowym Zeszycie, który został przygotowany przy okazji organizowania seminarium pt. „Problemy planistyczne. Wiosna 2016”, większość zawartych w nim artykułów odnosi się do regulacji wprowadzonych przez ustawę o rewitalizacji. Tak jest w otwierającym Zeszyt tekście Marcina Batora, w którym omawiane zmiany w przepisach dotyczą wydawania decyzji o warunkach zabudowy, przy czym autor odnosi się także do innych ustaw, które weszły w życie w ostatnim okresie. Kolejny artykuł przygotowany przez Joannę Dziedzic-Bukowską odnosi się z kolei do statusu strony w postępowaniach o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Kolejne dwa artykuły dotyczą stricte problematyki rewitalizacji. W pierwszym z nich Justyna Pichowicz przedstawia uwarunkowania i sposoby delimitacji obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, ilustrując to przykładami z różnych miast. W drugim – autorstwa Macieja Borsy, Ewy Kipty i Janusza Jeżaka – wskazane są różne aspekty, które winny być brane pod uwagę przy programowaniu działań rewitalizacyjnych.

Pewnym przerywnikiem, w referowaniu zagadnień wiążących się z ustawą o rewitalizacji, jest artykuł Łukasza Mikuły, w którym autor skoncentrował się na wątpliwościach i pożytkach, jakie niesie dla gmin ustawa o związkach metropolitalnych. Natomiast trzy kolejne referaty dotyczą przede wszystkim skutków jakie ustawa o rewitalizacji wprowadza do praktyki sporządzania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, a także planów miejscowych. Grupę tę otwiera tekst Marcina Radeberg-Skorzysko wyjaśniający – z punktu widzenia sporządzających studium, czyli po części urbanisty, a po części władz gminy – jak uwzględniać regulacje tej ustawy. Między innymi prezentuje autorski sposób sporządzania bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, komentując wiążące się z tym niektóre dylematy. Zagadnienia, wiążące się z planami miejscowymi, z punktu widzenia nadzoru, omawiają natomiast artykuły Tomasza Małyszki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Sebastiana Pięty z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Publikację kończy tekst Jerzego Modlingera dotyczący określania w planach miejscowych parametrów i wskaźników oraz moje refleksje odnoszące się do kilku aktualnych zagadnień z zakresu praktyki planistycznej.

 

Prezes

Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU

Marek Wiland