Spis treści zeszytu SUZOIU 1/2015 [pdf]pdf_ikona

WPROWADZENIE

„Wiosenny” Zeszyt z cyklu „Problemy Planistyczne”, przygotowany staraniem Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU, kontynuuje serię wydawniczą zainicjowaną kilkanaście lat temu przez Zachodnią Okręgową Izbę Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu. Tak jak poprzednio, jego wydanie wiązało się z organizacją seminarium poświęconego prezentowanym w tym Zeszycie zagadnieniom.

Biorąc pod uwagę, że planowanie przestrzenne ma mocno interdyscyplinarny charakter, co wymaga od osób zajmujących się zawodowo tymi sprawami aktualnej wiedzy z wielu dziedzin, w tym Zeszycie, jeszcze bardziej niż w poprzednich, zróżnicowaliśmy problematykę. Niniejszą publikację otwiera artykuł Ryszarda Wilczyńskiego, omawiający niepokojące procesy zachodzące na terenach wiejskich w związku z depopulacją oraz przedstawiający niezbędne działania, które należy podjąć, choćby dla złagodzenia narastających problemów. Kwestia wartości, które należy mocniej niż dotychczas brać pod uwagę w planowaniu przestrzennym, silnie zaakcentowana została także w artykule Elżbiety Szopińskiej, omawiającej ekonomiczne walory zieleni wysokiej w miejskiej przestrzeni. Marcin Radeberg-Skorzysko z kolei omawia regulacje w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do lasów. Natomiast zagadnienia styku planowania przestrzennego z ochroną przeciwpowodziową oraz obroną przed zagrożeniami wiążącymi się z suszą, przedstawia Barbara Mońka. Tę grupę środowiskowych tematów zamyka artykuł Jerzego Jendrośki, omawiający oceny oddziaływania na środowisko, w którym autor odnosi się zarówno do polskiego prawa, jak i europejskiego. Jednocześnie ten tekst jest w pewnym sensie wprowadzeniem do grupy artykułów koncentrujących się na aspektach prawnych, wiążących się z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

W swoim wystąpieniu Anna Ziółkowska przedstawia aktualne i istotne zagadnienia, które występują w bieżącej praktyce nadzorczej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczącej sfery planowania i zagospodarowania przestrzennego. Z kolei Marcin Bator omawia różne aspekty wiążące się z uzgadnianiem planów miejscowych i decyzji lokalizacyjnych z zarządcami dróg. Natomiast Kinga Cichocka, w odniesieniu do tych dokumentów lokalizacyjnych, omawia kwestię ich stosowania w odniesieniu do terenów zamkniętych. Ostatni w tej grupie artykuł Radosława Jończaka prezentuje projekty zmian ustawy o planowaniu przestrzennym, procedowane obecnie w parlamencie, i ocenia ich spójność z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Zamykający ten Zeszyt artykuł Adama Derc prezentuje natomiast informacje o systemie planowania przestrzennego w Korei Południowej, przez pryzmat doświadczeń polskiego urbanisty, przebywającego w tym kraju na stażu.

Prezes
Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU
Marek Wiland